بر کران بیکران

39,000 ریال

کتاب بر کران بیکران با تالیف دکتر داریوش صبور و توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

اگر تاريخ نماينده چندی چونی رويدادهای گذشته است، ادبيات تصويرگر انديشه و روح و عاطفه و سرانجام زندگی انسان‌هاست. چنان‌که در آيينه تاريخ نشانی از آن نيست، و يا اگر هست بسی ناچيز و بی اعتبار است. ادبيات گزارشگر روح مردم زمانه است. کوچک‌ترين گوشه‌های روان و عاطفه انسان‌ها را می کاود و آنچه بر آدميان رفته و با خيال آنان درآميخته به تصوير می کشد و در آيينه روشن خود می نمايد، و ازاين‌روست که آگاهی به چگونگی آن در مسير زمان، گذشته از لذتی که می بخشد، گونه‌ای دانش از واکنش‌های اجتماعی و عاطفی ملت‌ها را به دست می دهد.

در انبار موجود نمی باشد