بررسی مقایسه ای شش اثر دستور زبان فارسی

1,700,000 ریال

متن پشت جلد کتاب:

“کتابی که هم اکنون پیش روی خواننده گرامی است،به درستی و بی هیچ گونه گزافه ای دربردارنده ی مطالب شش اثر ارزنده ی دستوری یکصد و پنجاه ساله ی

اخیر است،بدین معنا که دارنده این کتاب و خواننده ی آن قادر است مطالب شش کتاب معروف و معتبر دستور زبان پارسی را در یک نگاه پیش چشم داشته باشد.

این کتاب پژوهشی است بسیار کوچک و ناچیز اما بدیع و نوبنیاد.مولفان این اثر را،با احترامی شایسته به استادان،معلمان و دانشجویان گرانقدر ادبیات پارسی تقدیم

می دارند،باشد که گاهی گره ای از کار فروبسته ای بگشاید.”

کتاب “بررسی مقایسه ای شش اثر دستور زبان فارسی” با تالیف علی ایمانی و خدیجه خسروی،توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.