این دفتر بی‌معنی

9,500,000 ریال

یادگارنمای فرهنگی از ایرج افشار 

این دفتر بی‌معنی خاطرات ایرج افشار از کودکی تا اواخر عمر است که خود مجال نهایی کردن آن را نیافت.

چون وجه فعالیت‌های افشار در زندگی،فرهنگی بود طبعا بیشتر مطالب این کتاب را همین نوع مباحث تشکیل‌می‌دهد،اگرچه خالی از بعضی مطالب شخصی نیست.ایرانشناسی و زبان فارسی،برخی کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی و داخلی در همین حوزه،شرق‌شناسان،ادبا و فضلای ایران،نشر کتاب،مجله گردانی و کتابخانه و کتابداری موضوعات بعضی از فصلهای این کتاب است. همچنین یادداشت‌های روزانۀ افشار از سالهای 1386 و 1387 نیز در بخش دوم کتاب آورده شده است.