از قصه به رمان

1,700,000 ریال

بررسی امیر ارسالان به منزله متن گذار از دوران قصه به عصر رمان

کتاب «از قصه به رمان» نوشته‌ي دکتر هادی ياوری به بررسی متن «اميرارسلان» به منزله‌ی متن گذار از دوران قصه به عصر رمان می پردازد. در ميان داستان‌های عاميانه‌ی فارسی، اميرارسلان از مشهورترين آ‌ن‌ها و به قول استاد محمدجعفر محجوب مظهر اين نوع آثار است. اين اثر که آخرين محصول سنت نقالی ايرانی است، موقعيتی استثنايی دارد؛ چراکه تنها قصه بلند عاميانه‌ای است که از آفريننده، مخاطب، شرايط، و زمان و مکان آفرينش آن اطلاعات دقيقی در دسترس است.