از خاموشی

29,000 ریال

«از خاموشی» نام مجموعه‌ی شعری از فريدون مشيری شاعر معاصر است که چهل و هشت قطعه شعر را دربرمی گيرد.

شعر «راه» از اين مجموعه شعر را با هم می خوانيم: «دور يا نزديک راهش می توانی خواند/ هرچه را آغاز و پايانی است/ حتي هرچه را آغاز و پايان نيست/ زندگی راهی است/ از به دنيا آمدن تا مرگ/ شايد مرگ/ هم راهی است/ راه‌ها را کوه‌ها و دره‌هايی هست/ اما هيچ نزهتگاه دشتي نيست/ هيچ رهرو را مجال سير و گشتی نيست/ هيچ راه بازگشتی نيست/ بی کران تا بی کران امواج خاموش زمان جاری است/ زير پای رهروان خوناب جان جاری است/ آه/ ای که تن فرسودی و هرگز نياسودی/ هيچ آيا يک قدم ديگر توانی راند؟/ هيچ آيا يک نفس ديگر توانی ماند؟/ نيمه راهی طی شد اما نيمه جانی هست/ باز بايد رفت تا در تن توانی هست/ باز بايد رفت/ راه باريک و افق تاريک/ دور يا نزديک»

در انبار موجود نمی باشد