احسان طبری و نقد ادبی

75,000 ریال

احسان طبری (زاده 19 بهمن 1295 در ساری – درگذشته 9 ارديبهشت 1368 در تهران) نويسنده، شاعر، نظريه‌پرداز برجسته مارکسيسم-لنينيسم بود.ا

حسان طبری در تاريخ نقد ادبی جديد ايران جايگاهی درخور دارد.

او با آگاهی از مکاتب و مفاهيم نقد مدرن در ادبيات جهان و نوشتن گفتارهايی در نقد ادبيات و هنر توانست بر ذهن نسلی از روشنفکران ايرانی تأثيری عميق بگذارد، تا آن جا که نقد ادبيات و هنر از منظر رئاليسم سوسياليستی نزد جماعتی از اهل انديشه و هنر ايران پذيرفتنی آمد.طبری نقد و پژوهش را وسيله ای برای بسيج انديشه معاصران به سوی ترقی جامعه ايرانی می خواست. هرچند نقد و نظر او گاه به اغراض مسلکی آلوده می شد، با اين همه جهت حرکت او به سوی بيداری و هشياری بود و روی به آينده داشت.سهم احسان طبری در ترويج تفکر انتقادی و گسترش ادبيات و هنر نوين ايران درخور ملاحظه است و گفتارهای او در نقد ادبيات، با آن که خلاف رأی روشنفکران اصيل آزاده ايران بوده و هست، اما به عنوان يک واقعيت تاريخی در تاريخ نقد ادبی جديد ايران در اين کتاب مورد تحليل انتقادی قرار گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد