نارسیده ترنج

3,900,000 ریال

بیست مقاله درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران

نارسیده ترنج مجموعه بیست مقاله تحقیقی درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران است و در آنها موضوعاتی مانند:

ماخذشناسی ،متن‌شناسی،اسطوره‌شناسی و واژه‌شناسی شاهنامه بحث و نیز به تاثیرات حماسه ملی ایران در برخی آثار پس از آن و پاره‌ای اسناد و نکات مربوط به فردوسی و شاهنامه در بعضی متون منظوم و منثور پرداخته شده است.

هفده مقاله نخست این کتاب در دهه هشتاد(1382-1388) نوشته و چاپ شده است و سه مقاله پایانی محصول سال‌های 1396 و 1397 است.

نام مجموعه نیز از بیت نخست داستان رستم و سهراب گرفته شده است.