فردوسی

4,500,000 ریال

زندگی،اندیشه و شعر او

 نوشتن کتابی جامع درباره حکیم و شاعر بزرگ ما و شاهکار عظیم جاودانی او در حجمی محدود مقدور نیست

،و کتاب‌های فراوانی درباره جنبه‌های گوناگون شعر و هنر و اندیشه او و هر یک از داستان‌های شاهنامه باید نوشت و نوشته‌اند و خواهند نوشت.

در این کتاب مختصر،کوشیده شده که برکنار از افسانه‌های پوچ تذکره‌نویسان ،منحصرا برپایه گفته‌های خود شاعر و تامل در نوشته‌های کهن نزدیک به عصر او،

و توجه به تحولات فکری و سیاسی و تاریخی آن عصر،حقایق زندگی حکیم بزرگ را به زبانی ساده و روان و سازگار با زبان شاهنامه به قلم آورده شود.

در این جستجوهال،نکته ها و حدس‌های تازه‌ای به میان آمده که شاید تمام آن‌ها به آسانی مورد قبول کسانی که با مطالبی خلاف آن‌ها انس گرفته‌اند

و آن‌ها پذیرفته‌اند قرار نگیرد،ولی طرح این مسائل و بحث‌هایی که شاید در مورد آن‌ها درگیرد پرتوهای تازه‌ای بر صحنه تاریک موضوع خواهد افشاند.