نمایش یک نتیجه

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

375,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

110,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

275,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان-اسطوره‌شناسی

550,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی

350,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

معنا به مثابه تجربه زیسته

185,000 ریال