نمایش 13–20 از 20 نتیجه

حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه تطبیقی چیست؟

810,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

112,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه معاصر ایران

1,215,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه و آینده نگری

810,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه، ایدئولوژی و دروغ

135,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران

990,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

148,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ

1,755,000 ریال