عصمت در قرآن

2,900,000 ریال

کتاب عصمت در قرآن توسط “سيد کمال حيدري” نوشته شده است.

بحث عصمت دراصول عقايد اسلامی از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است، چون بدون آن نمی توان يک جهان بينی روشن و بدون نقص ارايه کرد. زيرا در جهان بينی از مبدأ و مقصد عالم و راهی که برای رسيدن انسان به مقصد وجود دارد، بحث می شود و بدون عصمت، هرگز راهی «تضمين شده» و مطمئن وجود نخواهد داشت، به اين ترتيب تمام ارکان جهان‌بينی متزلزل خواهد بود.

اين گونه است که در مباحث اعتقادی و به ويژه‌ در بحث راه شناسی و راهنما شناسی، عصمت وسائط و راهنمايان (انبيا، ائمه، فرشتگان) موقعيت خاصی پيدا می کند.قرآن کريم، اين موضوع را مورد عنايت قرار داده و گاهی به طور صريح و گاه ضمنی و تلويحی مورد بحث قرار داده است. در کتاب حاضر، ضمن توجه به تعريف موضوعات و عناوين، تلاش شده است که در حد امکان به موضوع عصمت از منظر قرآن کريم نگريسته شود و از آنجا که سنت، يعنی سخنان پيامبر‌(ص) و اهل‌بيت (ع) به منزله‌ی شرح و تفسير و تبيين کلام خدا مي باشد، در هر مبحث مواردی از احاديث نيز نقل شده است.در سراسر نوشتار تصميم و تلاش بر اين بوده است که بحث‌ها به شيوه‌ی کلامی مطرح شود، يعنی در هر مورد از دلايل عقلی و نقلی برای اثبات مدعا بهره گرفته شود و سرانجام به شبهات مطروحه پاسخ داده شود.