افسردگی

35,000 ریال 31,500 ریال

کتاب «افسردگی» نوشته سعيد کاوه درباره شناخت و درمان بيماری افسردگی است.
در پيش گفتار کتاب می خوانيم:

«افسردگی يکی از اختلال‌های خلقی است که شيوع به نسبت گسترده‌ای را در ميان افراد دارد. در ارتباط با اين اختلال صحبت‌ها، مطالب و نوشته‌های گوناگونی موجود است و يکی از دلايلی که نگارنده تاکنون در ارتباط با اين موضوع مطالبی را به نگارش درنياورده، بدين علت بود که نوشته‌های گوناگونی در اين زمينه توسط صاحب‌نظران و درمانگران به رشته‌ی تحرير درآمده است. اما پس از مدتی به دو علت رغبت برای نوشتن در ارتباط با موضوع افسردگی در نگارنده ايجاد شد، ابتدا بدين خاطر که اغلب نوشته‌های موجود در افسردگی ترجمه کتاب‌هايی است که توسط درمانگران و متخصصين خارجی به نگارش درآمده ، البته اين کتاب‌ها نيز در جای خود و در حد و اندازه‌هايی مفيد و کارآمد هستند، اما لازم بود تا متخصصين داخلی نيز با توجه به ويژگی های موجود در افسردگی های آحاد اجتماع، اقدام به آشنا نمودن و ارائه‌ی راهکارهايی جهت رفع و برطرف نمودن آن بنمايند.»