دفتر روشنایی

4,500,000 ریال

“دفتر روشنایی” جامع‌ترین کتابی است دربارۀ میراث عرفانی بایزید بسطامی، عارف بی‌همتایی که از روزگار حیاتش تا امروز،در ایران بزرگ و در جهان اسلام 

تمام عاشقانِ تجربۀ عرفانی را شیفتۀ خود ساخته است.

کسانی که این کتاب را با تیزبینی و هوشیاری مطالعه کنند هیچ‌چیز مهمی از میراث عرفانی بایزید را،که خلاصۀ نگاه جمال‌شناسانه و هنری او به تجربۀ دینی

است،از دست نداده‌انداند و در طول مطالعۀ کتاب از لذتی روحانی سرشار خواهد شد و شکل کلیشه‌ای و تکراری دین را از یاد خواهند برد.