دفتر روشنایی

کتاب دفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی است که با تصحيح دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی تدوين شده است.