گمشده لب دریا

4,500,000 ریال

کتاب «گمشده‌ي لب دريا» نوشته‌ی دکتر تقی پورنامداريان، تاملی در معنی و صورت شعر حافظ به شمار می آيد. ويژگي‌های شعر حافظ در اين اثر به گونه‌ای مطرح می شود که خواننده با نکات و مطالب متنوع و گاه متفاوت با آن چه تاکنون درباره‌ی حافظ گفته و نوشته شده است، رو‌به‌رو می شود.
نام کتاب برگرفته از شعر خود شاعر و انتخاب آن از روي ظرافت ويژه‌ای است. اين اثر شامل پنج بخش با اين عناوين است: معنی و زمينه‌های آن در جهان شعر حافظ؛ صورت و ظرايف هنری در شعر حافظ؛ ساختار؛ پيوند معنايی، تاويل؛ شعر کلاسيک و شعر حافظ، گفت وگو با متن و تاويل؛ و تفسير و تاويل نخستين غزل ديوان. در پايان کتاب نيز فهرست‌هايی افزوده شده که عبارت است از: مآخذ و يادداشت‌های نويسنده، فهرست راهنمای مطالب مورد بحث، فهرست اعلام و فهرست نام کتاب‌ها.
در مقدمه‌ی اثر می خوانيم: «شعر حافظ خواننده را در مسير مستقيم يک انديشه يا عاطفه‌ی معين، خواه زمينی و خواه آسمانی هدايت نمی کند؛ او را در ميان حقيقت و واقعيت و بود و نمودهای گوناگون اين دو سرگردان می کند. کلام حافظ نه اسير حال و هوای عارفانه می شود و نه تن به اسارت قيل و قال مفاهيم مادی و مجازی می دهد. کلام او، چون خود انسان، انسان طبيعی، هم واجد بعد مادی و جسمانی است و هم بعد الهی و روحانی. شرح شعر حافظ، مثل عشق از هر زبان که می شنوی، نامکرر است.»