داستان رستم و سهراب

440,000 ریال

ویرایش جدید

” در چاپ دوم این داستان تغییراتی نسبت به چاپ نخستین آن داده شده و به‌ویژه بر حجم مطالب افزوده گشته است:در بخش پژوهش،جستار کوتاهی با عنوان “حاشیه‌ای بر خطبه‌های شاهنامه” درباره کارکرد خطبه‌ها افزوده‌ایم؛در بخش پیرایش،حرکت‌گذاری واژه‌ها را گسترش داده‌ایم؛در بخش گزارش،بر حجم توضیحات افزوده‌ایم و تقریبا کمتر بیتی هست که آن را نیازمند توضیحی ندیده باشیم.

در این بخش همچنین برابرهای پارسی میانه واژه‌ها را که دانستن آنها برای شناخت تحول واژگان و دستور شاهنامه و زبان فارسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،نسبت به آنچه در چاپ نخستین آمده بود گسترش داده‌ایم؛همچنین در این چاپ سه نمایه واژه‌ها و ترکیب‌ها،نکته‌های دستوری و موضوعی برای بخش گزارش بر کتاب افزوده‌ایم تا جستجوی مسائلی که در بخش گزارش آورده شده بر خوانندگان آسان گردد.گذشته از اینها،تغییرات اندک دیگری،از جمله در بخش کتابنامه و ترتیب مطالب انجام گرفته است.”

کتاب داستان «رستم و سهراب» اثر ابوالقاسم فردوسی از «مجموعه داستان‌های شاهنامه» نشر سخن است که به کوشش محمد افشين وفايی , پژمان فيروزبخش گرد آوری شده است. در ابتدای کتاب، متن داستان “رستم و سهراب “از شاهنامه فردوسی آورده شده، سپس معانی ابيات دشوار به انضمام پاره‌ای از واژگان و عبارات فراهم آمده گاه نيز به فنون بديعی برخي اشعار اشارتی شده است .اين کتاب برای درس دو واحدی “رستم و سهراب “در رشته کارشناسی زبان و ادبيات فارسی تدوين شده است .