بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی (دورۀ دو جلدی)

2,025,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

مجموعۀ حاضر برگزیده‌ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است.شامل نزدیک به دویست و هشتاد مقاله که در آنها به اهمّ اطلاعات مربوط به حوزۀ بلاغت فارسی،اعمّ از فصاحت،بلاغت،معانی،بیان،بدیع و عروض و قافیۀ فارسی پرداخته شده است.