بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی

8,500,000 ریال

برگزیده مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

کتاب بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی  برگزیده‌ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است.

شامل نزدیک به دویست و هشتاد مقاله که در آنها به اهمّ اطلاعات مربوط به حوزۀ بلاغت فارسی،اعمّ از فصاحت

،بلاغت،معانی،بیان،بدیع و عروض و قافیۀ فارسی پرداخته شده است.