نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت

3,900,000 ریال

بی تردید همه کسانی که در مدارس ابتدایی،متوسطه و یا دانشگاه ها به تحصیل اشتغال داشته اند و یا در امتحانات استخدامی شرکت کرده اند،

تا اندازه ای با آزمونهای روانی و آموزشی آشنایی دارند.

دانش آموزان در نخستین ماههای ورود به دبستان با امتحان و آزمون روبرو می شوند.

نگرش دانش آموز نسبت به امتحان و آزمون و عملکرد وی در آزمونها،زندگی تحصیلی و شغلی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

آزمونها در تصمیم گیری فرد برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی و یا در تصمیم گیری کسانی که در تعیین امکانات تحصیلی و شغلی وی موثرند،مانند معلمان و کارفرمایان،نقش اساسی دارند.امروزه آزمونها در زندگی مردم کشورهای مختلف نقش عمده ای را ایفا می کنند.هرگاه برای تصمیم گیری درباره آینده شغلی یا تحصیلی افراد و یا کمک به آنان برای اتخاذ تصمیم درباره رشته های تحصیلی و یا شغلی اطلاعاتی لازم باشد،آزمونها مورد استفاده قرار می گیرند.