حکمت و دیانت

7,000,000 ریال

 

عنوان حکمت و دیانت هرچند برگرفته از یکی از مقالات این مجموعه است،ولی مطالعۀ کتاب نشان می‌دهد که این عنوان می‌تواند رشتۀ مشترک

میان همۀ بخش‌ها باشد.

همۀ مطالب به هرحال از مقولۀ الهیات به معنای وسیع خود خواهد بود.

پراکندگی بخش‌های مجموعۀ پیش روی خوانندگان ارجمند نشئت گرفته از سابقۀ تحصیلی، تعلیمی و تدریسی مولف است.