گلستان سعدی

1,500,000 ریال

فارسی-انگلیسی

به تصحیح:محمدعلی فروغی

تذهیب:محمدرضا هنرور

نگارگری:علیرضا آقامیری،امیر طهماسبی

خط:رسول مرادی

دسته: