خلیج‌فارس

12,500,000 ریال

تاریخچۀ سیاسی و اقتصادی پنج شهر بندری

(1730-1500 م- 905-1143 ق)

کتاب خلیج‌فارس ترجمۀ تحقیقی دربارۀ تاریخ خلیج‌فارس در زمان تغییرات عظیم سیاسی و ورود متوالی امپراتوری‌های تجاری به این ناحیه،یعنی از قرن دهم تا دوازدهم هجری قمری است.

مطالب کتاب حاضر شامل برخی اطلاعات منتشر نشده و مستند به منابع دست اول از جمله بایگانی‌های پرتغالی و هلندی است و نویسنده کوشیده است تا نشان دهد

خلیج‌فارس از نظر تجارت،فرهنگ، مهاجرت و سیاست بخش جدایی‌ناپذیری از شبکۀ اقتصادی-سیاسی اقیانوس هند بوده است.

بررسی رقابت‌های تجاری و کشمکش میان دولت‌ها و نقش قدرت‌های اروپایی در تحوّلات منطقه از دیگر موضوعات مهم این کتاب است.