اسناد تاریخی خاندان غفاری

6,900,000 ریال

دورۀ احمدشاه و دورۀ پهلوی 

جلد هشتم 

 

جلد هشتم اسناد تاریخی خاندان غفاری که در واقع سومین جلد از اسناد مربوط به غلامحسین‌خان غفاری(صاحب‌اختیار) در دورۀ احمدشاه و دورۀ پهلوی است، دربردارندۀ اسناد زیادی از وزارت‌خانه‌هایی مثل وزارت جنگ، وزارت خارجه،وزارت داخله و وزارت دربار است که خطاب به صاحب‌اختیار به عنوان رئیس دفتر احمدشاه نوشته شده‌اند.

چند صفحه هم شرح حال غلامحسین‌خان غفاری درمیان این اسناد وجود دارد که غلامحسین‌خان به درخواست دکتر قاسم غنی نوشته است.