والدین بی اقتدار و فرزند ناسازگار

30,000 ریال 27,000 ریال

کتاب «والدين بی اقتدار و فرزندان ناسازگار» نوشته سعيد کاوه در زمينه آموزش و درمان‌های روان‌شناختی درمسايل خانواده است.

نهاد خانواده کوچک‌ترين واحد تشکيل دهنده‌ی جامعه است. به عبارت ديگر، جامعه، از مجموعه‌ی خانواده‌های موجود در آن شکل ميگيرد.

در واقع آن‌چه که يک اجتماع به دست می آورد، مجموعه‌ای از اکتساب خانواده‌های موجود در آن است. هم‌چنين زيان‌ها و آسيب‌هايی که به خانواده وارد مي‌شود، همگی به اجتماع نيز وارد مي‌شود. انسان موجودی است که بدون وجود خانواده قادر به ادامه‌ ی حيات نيست. نوع بشر در درون خانواده پا به عرصه‌ی حيات می گذارد، در خانواده رشد می کند و زندگی او نيز در خانواده پايان می يابد. در واقع خانواده محلی است که انسان در طول زندگی خود وابستگی و تعلق به آن دارد.بسياری از مشکلات موجود در خانواده‌ها ناشی از نداشتن آموزش در ارتباط با خانواده و مشکلات ناشی از آن است و افرادی که اطلاعات مفيد و کاربردی  بيشتری در اين زمينه داشته باشند ، هم در خانواده والدين خود و هم در ارتباط با همسر و فرزندان خويش می توانند عملکرد بهتر و موثرتری را ارايه کنند.