شناخت و ارتباط سازنده دختران و پسران

30,000 ریال 27,000 ریال

کتاب «شناخت و ارتباط سازنده دختران و پسران» به بررسی و شناخت عوامل موثر در روابط متقابل ميان دختران و پسران می پردازد که توسط سعيد کاوه کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده نوشته شده است.
در بخشی از اين کتاب می خوانيد:«يکی از نکات قابل‌توجهی که در ارتباط با بهبود و ارتقا کيفی زندگی و عوامل انسانی بايستی در نظر گرفته شود، موضوع افزايش مهارت‌های اساسی زندگی است، به عبارتی هرقدر ميزان مهارت‌های اساسی زندگی را افزايش دهيم، آحاد اجتماع توانايی بهتری در ارتباط بازندگی خويش و روابط متقابل با سايرين پيداکرده وزندگی شان از کيفيت بهتری برخوردار مي‌شود. از سوی ديگر اين امر در ميان مراجعين دختر و پسر بسياری که واسطه مشکلات ايجادشده در روابط متقابلشان با جنس مخالف به مرکز مشاوره مراجعه نموده‌اند، مشخص‌شده که نوجوانان دختر و پسر اطلاعات و مهارت‌های لازم در روابط متقابل با جنس مخالف را ندارند…»