شایستگی ها و پیش نیازهای فرزنددار شدن

30,000 ریال 27,000 ریال

کتاب «شايستگی ها و پيش‌نيازهای فرزنددار شدن» اثر سعيد کاوه است.

این کتاب به بررسی پيش نيازهای خانواده ها قبل فرزنددار شدن می پردازد.

در بخشی از اين کتاب می خوانيم:

فرزند در زندگی همسران هم می تواند نقش سازنده و موثری را برای والدين و خانواده دربرداشته و چنان‌چه پيش‌نيازها و محاسبه‌های مورد نياز برای آن در نظر گرفته نشود، آسيب‌ها و مشکلاتی را می تواند براي فرزند و والدين به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر زوج‌های کارآمد، موفق‌تر و خوشبخت‌تر می شوند و زوج‌های ناکارآمد و ناموفق با فرزنددار شدن نه تنها مشکلات موجود ميان خود را بيشتر می کنند، بلکه فرزند نيز دچار مسائل و آسيب‌هايی می گردد که در ادامه‌ی اين مشکلات به نابسامانی های موجود والدين اضافه می گردد.يکی از آموزش‌های لازم در مهارت‌های اساسی زندگی مهارت فرزنددار شدن و در نظر گرفتن شرايط، پيش‌نيازها و محاسبه‌های مربوط به آن است که با فراگيری و به اجرا درآوردن آن همسران می توانند با فرزنددار شدنی محاسبه شده، سعادت و کاميابی فرزند و خود را فراهم کنند، به همين جهت بايد به عنوان يکی از مهارت‌های بسيار ضروری به هر زوجی و به ويژه همسران جوان آموزش داده شود.