سوءظن میان همسران

30,000 ریال 27,000 ریال

شک و ترديد و يا سوءظن همسران نسبت به يکديگر امری است که در صورت شکل گيری و ايجاد، در تمامی روابط زوجين اثرات مخرب و ناگواری را بر جای خواهد گذاشت و علاوه بر آن، پيامد‌های مشکل آفرين و آسيب زننده قابل ملاحظه‌ای را در فضای عاطفی خانواده و به ويژه در ميان فرزندان، ايجاد می کند. از سوی ديگر برای فردی که دچار بدگمانی و سوءظن نسبت به همسر می شود، زندگی بسيار نا آرام، پر مشغله و پر تنشی ايجاد خواهد شد. فردی که مدام نگران عملکرد‌های خاص از سوی همسرش است، به تدريج از حالت متعادل و زندگی آرام خارج شده و دچار اضطراب می گردد. اين اضطراب، نه تنها در جسم و روان فرد، بلکه در ساير امور زندگی و روابط درون خانوادگی نيز پی آمد‌هايی تخريبی بر جای خواهد گذاشت. در اين کتاب سعی شده عوامل سوءظن ميان همسران شناسايی شود و مورد بررسی قرار گيرد.