زن،بودن یا شدن

30,000 ریال 24,000 ریال

عمده ترين مشکلاتی که به طور معمول خانم‌ها با آن روبرو می گردند، در درجه‌ی اول با همسر، فرزندان، خانواده اصلی يعنی پدر، مادر، خواهران و برادران و همين‌طور اجتماع و در نهايت بعضی از اموری که آن‌ها نسبت بدان دچار مشکل می شدند و در بعضی موارد نيز عوامل مربوط به جنبه‌های درونی، شخصی و وجودی خودشان بوده است. به عبارت ديگر قسمت عمده‌ای از مشکلات که زنان با آن مواجه هستند مربوط به امور بين فردی و قسمتی از آن نيز مربوط به امور فردی و شخصی شان است. در واقع رشد نيافتن يک زن از نظر رفتاری و شخصيتی و به تحول وجودی و شکوفايی نرسيدن آسيب‌ها و پيامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که نه فقط زن بلکه مرد، خانواده و جامعه با عواقب ان مواجه خواهند شد.