زن،بودن یا شدن

30,000 ریال

عمده ترين مشکلاتی که به طور معمول خانم‌ها با آن روبرو می گردند، در درجه‌ی اول با همسر، فرزندان، خانواده اصلی يعنی پدر، مادر، خواهران و برادران و همين‌طور اجتماع و در نهايت بعضی از اموری که آن‌ها نسبت بدان دچار مشکل می شدند و در بعضی موارد نيز عوامل مربوط به جنبه‌های درونی، شخصی و وجودی خودشان بوده است. به عبارت ديگر قسمت عمده‌ای از مشکلات که زنان با آن مواجه هستند مربوط به امور بين فردی و قسمتی از آن نيز مربوط به امور فردی و شخصی شان است. در واقع رشد نيافتن يک زن از نظر رفتاری و شخصيتی و به تحول وجودی و شکوفايی نرسيدن آسيب‌ها و پيامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که نه فقط زن بلکه مرد، خانواده و جامعه با عواقب ان مواجه خواهند شد.