روانشناسی روشنفکری

30,000 ریال 27,000 ریال

انتخاب موضوع روشنفکری و بررسی آن در حوزه‌ی روانشناسی، موضوعی است که با ساير عناوين و نوشته‌های موجود در زمينه‌ی روانشناسی تا حدودی متفاوت است. زيرا موضوع اصلی روانشناسی در حوزه‌ی رفتار و ارتباط متقابل ميان اشخاص است و به رفتار و روابط مشکل دار و آسيب خورده در اين زمينه‌ها پرداخته می شود. از سوی ديگر روشنفکری بيشتر در حوزه‌های اجتماعی و سياسی مورد بررسی قرار می گيرد و افراد دارای تخصص و فعال در اين زمينه‌ها به چنين امری می پردازند و پرداختن به آن در حوزه‌ی روانشناسی به طور معمول صورت نمی پذيرد. در هر حال روشنفکری امری است که می تواند از جنبه‌ی روانشناسی نيز مورد شناخت و ارزيابی قرار گيرد تا بتواند به عملکرد‌های مورد نياز در حوزه‌های مرتبط دست يافته و بازدهی بيشتری را داشته باشد.

در انبار موجود نمی باشد