روانشناسی حریم شخصی

30,000 ریال 27,000 ریال

به احتمال زياد، در پاره‌ای موارد بزرگ‌ترين خواسته و آرزوی بسياری افراد اين بوده که دوستان، آشنايان، اطرافيان و مردم، کاری به کار آن‌ها نداشته باشند و آنان را به حال خود رها کنند و بی جهت به امور فردی و شخصی آنان مانند طرز پوشش، نوع برخورد، رفتار و تصميم گيری های شان در زمينه‌های فردی، اجتماعی و در مجموع زندگی آن‌ها دخالت نکنند و آنان مجبور نباشند که جواب اين و آن را بدهند که چرا چنين و چنان شد و اين که چگونه می توان آن‌ها را قانع نمود که آنچه از آنان سر می زند تنها مربوط به خودشان است و لزومی به مداخله‌ی ديگران نيست. به عبارت ديگر همين امر که فرد احساس کند ديگران کاری به اون ندارند، نوعی آرامش و احساس کند حريم فردی و شخصی اش بی جهت مورد مداخله و تعدی از سوی ديگران قرار نمی گيرد، شرايط مناسبی برای رشد فردی، رفتاری و عاطفی وی فراهم می نمايد. در اين کتاب به شناخت عوامل موثر در حريم شخصی و چگونه از حريم فردی خويش حافظت کردن، پرداخته شده است.