راه دشوار مرد شدن

30,000 ریال 27,000 ریال

با دقت بيشتر در مورد مردهايی که مبتلا به ضعف بوده‌اند، ملاحظه می شود که اين ضعف‌ها و کمبودها اغلب در خانواده و محيط تربيتی شان نيز وجود داشته است. در واقع آن‌ها در وضعيتی قرار داشتند که ياد نگرفته بودند، يا افراد موجود در پيرامون آن‌ها قادر نبودند چنين مهارت‌هايی را به آنان منتقل و يا آموزش دهند. همچنين مرد به واسطه‌ی نقش بسيار مهم، خطير و اساسی که در زندگی خانوادگی، شغلی و اجتماعی بر عهده دارد، براي به عهده گرفتن نقش‌ها و عملکردهای گوناگون زندگی لازم می شود که از توانايی ها و مهارت‌هايی برخوردار باشد که در صورت ناتوانی در داشتن و به اجرا درآوردن چنين توانامندي‌هايی اثرات و پيامدهای مشکل آفرين و ناخوشايندی را به همراه خواهد داشت.

در انبار موجود نمی باشد