بهداشت روانی طلاق

30,000 ریال 27,000 ریال

طلاق امری است که بعضی از همسران با آن و پيامدهای مرتبط ناشی از آن مواجه و درگير می شوند. طلاق نه فقط همسرانی را که ديگر قادر به ادامه زندگی نيستند، بلکه فرزندان و خانواده‌های هر يک از آنان را درگير عواقب متعادل کننده و گاهی مخرب آن نيز می نمايد. يکی از ضعف‌های اجتماع ما کمبود آموزش در تمامی زمينه‌ها است. به عبارتی ما نه تنها در آشنايی، ايجاد ارتباط صحيح، سالم و سازنده ميان دو جنس مخالف، ازدواج، تداوم زندگی و بر طرف نمودن مشکلات موجود، آموزشی مدون و علمی نداريم، بلکه در تشخيص اين که آيا زندگی مشترکی که با مسايل و مشکلات مختلفی مواجه است و نياز به طلاق دارد و در صورت لزوم، چگونه بايستی اقدام به جدايی صورت نگيرد، نيازمند آموزش‌های مرتبطی برای ارايه به همسران و خانواده‌ها هستيم. در اين کتاب سعی شده بررسی موثری در بحث طلاق و آشنايی با راه کارهايی در به حداقل رساندن عواقب آسيب‌زا و مشکل آفرين آن انجام شود.