بررسی روانشناختی عشق

55,000 ریال 41,250 ریال

 

کتاب «بررسی روانشناختی عشق» نوشته‌ی سعيد کاوه به شناخت و بررسی عوامل تاثيرگذار بر روابط عاشقانه ميان همسران می پردازد.

وجود ارتباطی لطيف، انسانی، عاطفی، مهرورزانه و عاشقانه ميان همسران امری است که در صورت ايجاد می تواند زندگی مشترک را از کيفيتی مطلوب و سازنده برخوردار کند.

البته به تجربه ديده شده که اغلب همسران بيشتر به رفع مشکلات و موانع موجود ميان خود می پردازند و از ايجاد ارتباطی لطيف، انسانی و عاشقانه به طور معمول غافل می شوند.

از سويی ديگر عشق امری است که اغلب افراد آن را به نوعی تجربه می کنند، اما در ارتباط با آن نه تنها شناخت‌های نادرستی وجود دارد، بلکه در زمينه‌ها و مواردی آموزش‌های لازم و مورد نياز در ارتباط با آن ارايه نمی شود. البته عشق ميان زن و مرد امری است که می تواند هم در جهت سازنده و تعالی دهنده مورد استفاده واقع شود و هم در مسير آسيب‌گونه و تخريب‌کننده قرار گرفته و مشکل‌آفرينی هايی را به همراه داشته باشد.