جنگ ترکمن

45,000 ریال 40,500 ریال

محمدعلی جمالزاده در ادبيات داستانی ايران زمين همان نقش شايسته ای را در نثر دارد که نيما در شعر پارسی داشت.

با اين تفاوت چشمگير که نيما اگر وزن و قافيه را شکست اين بدعت او بر زمينه ای استوار و ديرين سال بود، اما کاری که جمالزاده کرد نوآوری سبکی بودکه تا آن زمان سابقه نداشت.

جمالزاده به درستی و به باور آنانی که با او آشنايند، نيک مردی بود که گرچه عمر درازی داشت، اما با آن همه نيکوئی، بردباری، ياريگری و صاحب قلمی آن عمر دراز چه کوتاه می نمود. اهل دهش بود و شوق ديدار بوميان، وابستگی اش. گرچه پدر در خيزش مشروطه جان باخت و محمد علی نوجوان شاهد نزديک شورشگری ها بود، اما آن زمان که خود را يافت، کوشيد تا تلاشگر ديار فرهنگ باشد که به ماندگاری و اثر گذاری اش باور داشت. اين شد که نوشتن داستان های کوتاه را در ايران پی افکند، با نثری زيبا وهميشه به جا. قصه اش مثل شد و به ديار امثال پيوست، فارسی شکر است.

در انبار موجود نمی باشد