گناهکار(دوره ی دو جلدی)

990,000 ریال

غرور،تعصب و گناه داستانی می سازند که فضای سیاه و سفیدش دربرگیرنده لحظاتی تکان دهنده است که هم تن را به لرزه می اندازد و هم تا پایان ماجرا ،خواننده را با خود می کشاند.

رمان گناهکار نوشته ی فرشته تات شهدوست ،توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان به کتاب قرار داده شده است.