بی قرار

500,000 ریال

هانیه پرستاری است که برای مراقبت از یک بیمار و مجروح جنگی که پس از آزادی از زندانهای عراق و گذشت سالها،در بستر بیماری زجر می کشد،انتخاب می شود.هانیه با شنیدن سرگذشت بیمار و پی بردن به گذشته او ،در طول سعی و تلاش برای بهبودی او،عاشقش می شود.

داستانی که بخشی از خاطرات ما ایرانیان است…