غزلهای سعدی

575,000 ریال 517,500 ریال

مقدمه کتاب :

“استاد یوسفی با وجود ضعف مفرط ناشی از بیماری و التزام درمان و عوارض آن،تا آخرین لحظه زندگی پرثمر خود دست از تحقیق و تتبع و بویژه تصحیح این اثر مهم برنداشت و تا 418 غزل سعدی را به ترتیبی که در کتاب حاضر آمده بررسی و مقابله و تصحیح کرد.دکتر یوسفی که از لحاظ قدمت به نسخه آل و از لحاظ کمیت و توالی غزل ها به نسخه آ اعتماد داشت و به دیگر نسخه بدلها-به قدر اعتبار هر یک-توجه می کرد،پیشنویس متن را نیز شامل 713  قطعه شعر اعم از قصیده و غزل بعلاوه ترجیع بند معروف سعدی،به خط خویش نوشته که عکسی از آخرین دستخط پیشنویس متن و آخرین صفحه مربوط به تصحیحات استاد در پایان این توضیح آمده است.”

در انبار موجود نمی باشد