تاریخ ادبیات داستانی ایران

5,500,000 ریال

کتاب «تاريخ ادبيات داستانی ايران»  گزارشی است تاريخی ـ تحليلی از نحوه‌ی پيدايش و سير تحول رمان و داستان کوتاه جديد فارسی. فصل‌های کتاب به صورتی در پی هم آمده‌اند که خواننده را با روند تغيير مضمون‌ها و فرم‌ها و در نتيجه نحوه‌ی شکل‌گيری و حرکت جريان‌های ادبيات داستانی، آشنا کنند. تلاش بر اين بوده است تا ضمن توجه به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی برون‌متنی و خلاقيت‌های هنری نويسندگان، مهم‌ترين گرايش‌های ادبی هر دوره شناسايی و طبقه‌بندی شود و چشم‌اندازی حتی الامکان کامل از راه‌های رفته‌ی نويسندگان معاصر در منظر ديد خواننده قرار گيرد. اين کتاب گزارشی از ادبيات داستانی در بين سال‌های پيروزی نهضت مشروطه تا سال 1332 است.